Szkolenie dla kandydatów do klasy pre-IB - wtorek 12.00

Wszyscy kandydaci do klasy pre-IB są zaproszeni na szkolenie przygotowujące do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy pre-IB w dniu 23 czerwca.
Szkolenie odbędzie się w formie wideokonferencji na Microsoft Teams.
Do spotkania należy dołączyć klikając  o godzinie  12.00 w link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUzZGY0Y2YtZGFkMS00MTViLWExNzgtMzIzOGZiYzg1ZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f60106d-d04b-4bbf-9d4b-e1273513046e%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b56f69-23b1-43b6-bc1d-219f78610d66%22%7d

Spotkanie potrwa ok 30 minut.