PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W KATOWICACH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W KATOWICACH

WAŻNE INFORMACJE:

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Katowice 40-092

ul. Mickieiwcza 11

tel 322589305

adres mailowy : liceum@mickiewicz.katowice.pl

Stacja sanitarno-epidemiologiczna – numer telefonu 660686917

Numer alarmowy 112

Najbliższy oddział zakaźny : Chorzów, ul. Zjednoczenia 10, numer telefony 797189603

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa : 800190590

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID NA TERENIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM ADAMA MICKIEWICZA W KATOWICACH

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493),

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

3) Rozporządzenie Ministra z dnia 14 maja 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

7) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 15 maja 2020r.

 

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz

uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19)  w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

 

 

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusza COVID-19 na terenie szkoły.

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. DYREKTOR SZKOŁY:

1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby

COVID-19.

2) Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.

3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły, salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk,

zakładania i ściągania rękawiczek, maski

5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby

COVID-19.

6) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania

dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.

7) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID- 19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.

8) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji.

Uwaga! Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa

(gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie

z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

9) Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy,

toalet, szatni, elementów na boisku szkolnym.

wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

10) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować z sal lekcyjnych.

11) Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który przy wejściu do szkoły sprawdza stan zdrowia ucznia.

 

 

2. PRACOWNICY SZKOŁY

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym , dezynfekują ręce.

 

3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI:

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce.

2) Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją

każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu

3) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

4) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym pracownikom.

5) Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

6) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans

nie mniej niż 1,5 m.

7) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną,

powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

8) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym

fakcie Dyrektora Szkoły.

 

4. OBOWIĄZKU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce i rękawiczkach

2) Po wejściu do szkoły przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.

3) Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny 1,5m

4) Nie styka się z innymi pracownikami szkoły, w tym : uczniami i nauczycielami bezpośrednio.

5) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem

6) Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.

7) Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi.

8) Każdorazowo po skorzystaniu przez ucznia/nauczyciela/ innego pracownika szkoły z toalety dezynfekuje pomieszczenie oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki światła, wieszaki w szatni, szafki, biurka na portierni.

9) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

10) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

11) Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przed szkołą.

12) Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.

13) Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom na terenie szkoły, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu

 

5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce, po wejściu do Sali może zdjąć maseczkę, ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz np. pani sekretarz, pielęgniarka szkolna, Dyrektor Szkoły.

2) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub/i konsultacje z uczniami.

3) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

4) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny przynajmniej 1,5m odległości między sobą oraz nauczycielem.

5) Co godzinę wietrzy pomieszczenie.

6) Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych

pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu, maksymalnie 12 osób w grupie.

7) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

8) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

9) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

                                    

 

 

6. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19 na terenie III LO zamieszczonymi na stornie szkoły.

2) Zgłaszają dziecko do rozpoczęcia udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub/i konsultacjach na 1 dzień roboczy przed skorzystaniem z opieki/konsultacji do godziny 14.00 telefonicznie pod numerem 322589305 lub w formie elektronicznej na adres liceum@mickiewicz.katowice.pl

3) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka

do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego l

podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu

rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kasłania.

6) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły

są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2

metry.

7) Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły – boisko, parking.

8) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika szkoły.

 

7. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1) Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce.

2) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 od innych osób, przed wejściem do budynku szkolnego, szatni oraz sali lekcyjnej dezynfekuje ręce.

3) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogram konsultacji/zajęć i przydziału do grupy.

4) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce.

Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

5) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do

niego nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.

6) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie

przychodzi do na konsultacje/zajęcia. O zaistniałym fakcie powiadamia nauczyciela,

z którym był umówiony przez Dziennik Elektroniczny lub telefonicznie pod numerem 322589305.

8) Jeżeli uczeń przy wejściu do szkoły ma niepokojące objawy wskazujące na infekcję, nie zostanie wpuszczony na teren szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik szkoły bezzwłocznie powiadomi pracownika sekretariatu. Pracownik sekretariatu natychmiast powiadomi o tym fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.

9) Do czasu pojawienia się rodziców uczeń pozostanie pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły w izolatce.

10) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z konsultacji/zajęć w szkole., o fakcie tym powiadamia dyrektora szkoły.

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID

(duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.