PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAZENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
 • odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej
 • w przypadku chorego ucznia,

- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej zaleceniami
 • otoczyć opieką chorego - pielęgniarka szkolna lub wskazana przez dyrektora lub wicedyrektora osoba
 • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) o w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy
 • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony)
 • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych
 • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na „odpady medyczne zakaźne”
 • dezynfekcja izolatki oraz  powierzchni, z którymi chory miał kontakt

 

 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 660686917

 1. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
 2. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła będzie czynna od godziny

8.00-16.00. Ograniczony czas pracy Szkoły wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły w okresie zagrożenia

epidemicznego.

2) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do

organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

3) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone

przez nauczyciela.

4) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje

ograniczona do 12.

6) Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nie zostanie w tym dniu wpuszczony do szkoły

7) Każda osoba wchodząca do szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowując bezpieczny dystans 1,5m w stosunku do pracowników i innych osób.

8) Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko w

uzasadnionych przypadkach.

9) Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)  zdający

2)  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3)  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu 5)  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

6) Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

7) W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzić się zajęć edukacyjnych dla innych uczniów.