KONSULTACJE W SZKOLE OD 1 CZERWCA 2020 r ( do 5 czerwca ze względu na rozpoczynające się 8 czerwca matury, które potrwają do 26 czerwca 2020r.) INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH ORAZ ICH RODZICÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od 1 czerwca  br. Uczniowie klas pierwszych i drugich  będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły. 

 

Rozporządzenie MEN mówi, że konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów . W pierwszej kolejności  konsultacjami będą objęte  przedmioty zdawane na egzaminie.  W miarę potrzeb będą organizowane konsultacje także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Z  zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Ministerstwo Zdrowia.

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne zalecamy uczniom, którzy chcą korzystać z konsultacji na terenie szkoły, aby zastosowali się do poniższych procedur:

 • konsultacje ze wszystkich przedmiotów odbywają się codziennie w godzinach od 9 do 11.
 • w szkole w tych godzinach dyżuruje jeden wyznaczony wcześniej nauczyciel każdego przedmiotu ( harmonogram dyżurów zostanie umieszczony na stronie w najbliższym czasie )
 • uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni informują szkołę o chęci uczestnictwa w konsultacjach na dzień przed terminem przyjścia do szkoły do godziny 14.00 telefonicznie pod numerem 322589305 lub w formie elektronicznej na adres liceum@mickiewicz.katowice.pl
 • uczeń niepełnoletni przekazuje pracownikowi szkoły :formularz zgody na uczestnictwo w zajęciach podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna   oraz oświadczenie o stanie zdrowia
 • w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy dokonali wcześniej takiego zgłoszenia
 • od mementu wejścia do szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez dyrektora szkoły procedur bezpieczeństwa
 • uczeń po wejściu do szkoły natychmiast udaje się do wyznaczonej sali i pozostaje pod nadzorem nauczyciela. Niedozwolone jest swobodne poruszanie się na terenie szkoły bez wiedzy i nadzoru nauczyciela.

 

 

 

 

 

Konsultacje w szkole
–wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 • §  Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 • §  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół

podstawowych i ponadpodstawowych.

 • §  Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • §  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Organ prowadzący szkołę,

 • §  Wesprze dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • §  Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na

terenie szkoły.

 • §  Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły.
 • §  W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 • §  Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • §  Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku

nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze,

 • §  Przygotuj wraz z nauczycielami oraz upowszechnij wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
 • §  Przygotuj procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 • §  Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować.
 • §  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 • §  W miarę możliwości wyznacz stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
 • §  Ustal i upowszechnij zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów

przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

 • §  Zobliguj bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 • §  W miarę możliwości ogranicz przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
 • §  Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.
 • §  O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • §  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • §  Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • §  Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 • §  W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • §  Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • §  Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • §  Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. Nauczycielu,
 • §  Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • §  Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • §  W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 • §  Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 • §  Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

§ Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Uczniu,

 • §  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • §  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • §  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • §  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • §  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • §  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • §  Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • §  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj

ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • §  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • §  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • §  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

page3image29722032