Wolność na 5 - Powstania Śląskie

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach zaprasza na BIEG „WOLNOŚĆ na 5 – Powstania Śląskie” organizowany z okazji 100-lecia Wybuchu Powstań Śląskich. Bieg odbędzie się w Katowicach, dnia 16 listopada 2019 r. na dystansie 5 km.

Biegi będą cyklicznie przez 3 lata (tj. w roku 2019, 2020 i 2021) – na pamiątkę 3 Powstań Śląskich.
Edycja 2019 nawiązuje do 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego z 1919 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na bieg - liczymy na uczniów, rodziców, absolwentów Mickiewicza, ale nie tylko! Rozsyłajcie wiadomości, udostępniajcie wydarzenie, zachęcajcie znajomych do udziału w biegu! Rezerwujcie termin!

Drodzy Rodzice, absolwenci, sympatycy i wszyscy którzy chcą nam pomóc w organizacji Biegu Charytatywnego "Wolność na 5 – Powstania Śląskie " i wspomóc datkami, prosimy o przelewy na poniższe konto, z dopiskiem BIEG WOLNOŚĆ NA 5:

SHABRO International Sp. z o.o.

41 1140 2004 0000 3802 7911 6151

Wydarzenie organizowane jest przez III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice.

Część zysku z przedsięwzięcia zostanie przekazany na cele charytatywne.

Start i meta biegu będzie usytuowany na placu przy III LO im. A. Mickiewicza. Bieg wystartuje o godzinie 11:00. Trasa biegu będzie przebiegać przez miejsca, które zapisały się w historii miasta Katowice. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal okolicznościowy. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn. Dodatkowo w biegu na 5 km odbędzie się rywalizacja, która wyłoni najlepszych uczniów szkół średnich oraz najlepszych absolwentów III LO.

Uczestnicy wszystkich trzech biegów „Wolność na 5- Powstania Śląskie” biorą udział w klasyfikacji Grand Prix biegów.

HARMONOGRAM IMPREZY Bieg "Wolność na 5 – Powstania Śląskie
Miejsce: Katowice, III LO im. A. Mickiewicza,
ul. Mickiewicza 11

8:30 – 10:30 ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH W BIURZE ZAWODÓW

10:45 Powitanie zawodników, wspólna rozgrzewka

11:00 Start biegu na 5 km

12:00 Limit czasu na 5 km

12:00 Nagrodzenie zwycięzców biegu na 5 km

13:00 Zakończenie

ZAPRASZAMY!

1. Organizator

Organizatorem imprezy jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Patronem biegu „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” jest Prezydent Miasta Katowice.

2. Cele imprezy

Promowanie idei wolności Polaków-mieszkańców Górnego Śląska oraz upamiętnienie 100-lecia trzech Powstań Śląskich. Bieg „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” organizowany będzie przez trzy lata (2019-2021). Edycja 2019 upamiętnia I Powstanie Śląskie z roku 1919.

Promocja Miasta Katowice

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Wsparcie osób niepełnosprawnych.

Promocja idei wolontariatu.
Część zysku z przedsięwzięcia zostanie przekazana na cele charytatywne.

3. Termin, miejsce, dystanse

Bieg “Wolność na 5 -Powstania Śląskie” odbędzie się 16 listopada 2019 r. Jest on pierwszym z trzech biegiem upamiętniających 100 rocznicę Powstań Śląskich organizowanych przez III LO im. A. Mickiewicza w latach 2019-2021.

Dystans biegu: 5 km

Start i meta biegu usytuowana będzie na placu przy III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

Start biegu o godz. 11:00

Trasa biegu będzie przebiegać ulicami Katowic i zostanie ogłoszona na stronie internetowej https://mickiewicz.katowice.pl/wolnoscna5
Trasa będzie oznaczona co 1 km.
Trasa nie posiadają atestu PZLA.
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych na mecie -elektroniczny pomiar czasu

4. Uczestnictwo

W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat, uczestnicy poniżej 18 roku (minimum ukończone 16 lat) życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania przez opiekuna prawnego oświadczenia o starcie na jego odpowiedzialność (w Biurze Zawodów).

Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę. Trasa biegu będzie częściowo zamknięte dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu
i niezwłocznego opuszczenia trasy.

Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
w tym Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne
i niepodważalne.

5. Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl. Organizator ustala limit uczestników na 500 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne!

Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu uczestników.

W zależności od dnia dokonania zgłoszenia i wpłaty stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

02.09.2019 - 30.09.2019 - 30 zł

01.10.2019 - 31.10.2019 - 40 zł

01.11.2019 - 10.11.2019 - 50 zł

Opłata w dniu biegu (jeśli będą dostępne miejsca) – 60 zł

Płatności należy dokonywać przelewem na konto:

41 1140 2004 0000 3802 7911 6151

SHABRO International Sp. z o.o.

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa bieg „Wolność na 5”

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres ewelina.puchala@gmail.com (nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wpłaty) z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 11.11.2019 r.

Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: ewelina.puchala@gmail.com

Koszt przeniesienia numeru: 10 zł (tytułem - opłata za przeniesienie numeru).

Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów.

Biuro Zawodów będzie czynne tylko w dniu biegu, w godzinach 8:30-10:30.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braku dokumentu pakiet nie zostanie wydany.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby następuje po okazaniu i dostarczeniu upoważnienia do odbioru pakietu oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały upoważnienia oraz oświadczenia o stanie zdrowia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez organizatora (do pobrania ze strony internetowej www na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator wymaga kserokopii dokumentu osoby upoważniającej – TYLKO DO WGLĄDU.
 

W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają:

numer startowy, chip zwrotny (mocowany do buta), agrafki, gadżet od organizatora,
na mecie: medal, wodę, posiłek

6. Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna + klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów brutto (od strzału startera).

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo prowadzone będą również klasyfikacje (należy wybrać przy zapisach):

  1. Najlepszych uczniów katowickich szkół średnich
  2. Absolwentów III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej będą brani pod uwagę w klasyfikacjach dodatkowych - nagrodzeni dublują się z klasyfikacją generalną.

Uczestnicy wszystkich trzech biegów „Wolność na 5- Powstania Śląskie”, tj. w 2019, 2020 i 2021 r. biorą udział w klasyfikacji Grand Prix.

7. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Organizator zapewnia dostęp do szatni i toalet.

Organizator zapewnia depozyt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania dla potrzeb reklamowych, promocyjnych, wykorzystywania w Internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz dla innych potrzeb komercyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8. Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z organizacją Zawodów w ramach Wolność na 5 - Powstania Śląskie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
2. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
3. Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Wolność na 5-Powstania Śląskie” służy następujący adres email: ewelina.puchala@gmail.com
4. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest:
a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach,
b) rozpatrywanie reklamacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika:
a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
7. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej).
8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
10. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres ewelina.puchala@gmail.com

Zapisy na bieg prowadzone są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/4163/signup.

 

Kiedy i gdzie  odbywa się bieg?

Bieg odbędzie się 16 listopada 2019 r. tj, sobota,  w Katowicach
Start i meta będą usytuowane na placu przy III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, ul. Mickiewicza 11

START BIEGU 5 KM  11:00

 

 

Gdzie będzie się znajdowało biuro zawodów?

Biuro zawodów będzie umiejscowione  na sali gimnastycznej w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, ul. MIckiewicza 11 (https://goo.gl/maps/oxdMfNgdvFy)

 

Kiedy będzie można odebrać opłacone pakiety startowe?

Pakiety startowe będą do odebrania w biurze zawodów w dniu zawodów, tj. 16.11.2019 r.

w godzinach 8:30-10:30

 

Jaki mam numer startowy?

Listy startowe będą dostępne w biurze zawodów.
 

Czy będzie można odebrać pakiet za kogoś?

Tak, odbiór pakietu ‘za kogoś’ będzie możliwy po przedstawieniu pisemnego upoważnienia (wzór dostępny na http://www.mickiewicz.katowice.pl/sites/default/files/wolnoscna5/upowaznienie_do_odbioru_pakietu_startowego.pdf) wraz z kopią dowodu osobistego (do wglądu)
 

Czy będzie jeszcze możliwość zapisania się na bieg?
Limit został wyczerpany. Po zamknięciu biura zawodów będzie możliwe nabycie pakietów, które nie zostaną odebrane.

 

Czy można sobie zarezerwować pakiet do kupienia?

nie ma takiej możliwości, pakiet można zakupić tylko osobiście, jeśli będą dostępne.

Ile będzie kosztował pakiet w dniu biegu?

60 zł, płatność możliwa tylko gotówką

 

Co zawiera pakiet startowy?

numer startowy, chip do pomiaru czasu (zwrotny na mecie), silikonowa bransoletka z logo biegu, agrafki oraz na mecie:
odlewany medal, woda, gorąca herbata, drożdżówka.

 

Czy w zawodach mogą startować osoby poniżej 18 roku życia?

tak, pod warunkami:

osoby powyżej 16 r.ż. z pisemną zgodą rodzica/opiekuna (http://www.mickiewicz.katowice.pl/sites/default/files/wolnoscna5/zgoda_rodzica_na_start_dziecka.pdf)
osoby poniżej 16 r.ż. tylko w  towarzystwie rodzica/opiekuna wraz ze stosownym oświadczeniem

 

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

Numer startowy powinien być przypięty na klatce piersiowej lub w okolicy pasa (z przodu). Nie może być zasłonięty ani zamocowany z tyłu

 

Jaki jest limit czasu?

Limit czasu na 5 km wynosi 60 minut

 

Czy klasyfikacja będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera)?

Klasyfikacja będzie według czasu netto, liczona od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez danego zawodnika, z wyjątkiem 3 osób w klasyfikacjach OPEN (kobiet i mężczyzn) na obu dystansach.

 

Czy na trasie będzie punkt z wodą?
nie będzie. woda będzie dostępna na starcie i na mecie.

 

Co z zawodnikami, którzy nie zmieszczą się w limitach?

Zawodnik, który nie zmieści się w limicie będzie poproszony o zejście z trasy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Dystans można ukończyć pod warunkiem używania dróg dostępnych dla pieszych (np. chodniki), nie utrudniając ruchu.

 

Czy będzie depozyt?

Tak. Depozyt będzie zlokalizowany przy biurze zawodów. Godziny otwarcia 10:00-13:00.

 

Czy będzie dostępny parking na terenie parku dla uczestników biegu?

Prosimy o korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, np. Galeria Supersam (1 minuta pieszo), Galeria Katowicka (ok 5 minut pieszo).

 

Czy na miejsce można dostać się komunikacją miejską?

Tak, jesteśmy 5 minut od dworca PKP, do którego dojeżdżają (prócz pociągów) zarówno tramwaje jak i autobusy komunikacji miejskiej

 

Czy będą dostępne szatnie i toalety?

Będą dostępne szatnie. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. Toalety będą na placu (Toi Toi) przy linii startu/mety.

 

Zapisałem się już dawno, ale nie opłaciłem. Czy moje zgłoszenie jest wciąż aktualne?

Nie. Obowiązują tylko zgłoszenia z odznaczoną opłatą startową. Pozostałe zostały skasowane.

 

Jak wygląda trasa?

Trasa jest 100%  asfaltowa. Trasa jest częściowo wyłączona z ruchu samochodowego, zabezpieczana przez OSP, Policję, Straż Miejską oraz wolontariuszy. Należy zwracać uwagę na pieszych lub rowerzystów, którzy mogą znienacka pojawić się na trasie.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym OSP, Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

 

Trasa biegu na 5 km wiedzie jedną pętlą.

http://www.mickiewicz.katowice.pl/sites/default/files/wolnoscna5/mapa_5km.png

 

Czy są oznaczone kilometry na trasie biegu?

Każda trasa będzie oznaczona co 1 km.

 

Czy będą nagrody dla zwycięzców?

Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona na każdym dystansie. Nagrodzeni zostaną zwycięzcy (1-3) OPEN 5 km. Nagrody będą również dla zwycięzców klasyfikacji dodatkowych, tzn. najszybszych 3 kobiet i 3 mężczyzn na 5 km wśród absolwentów III LO oraz wśród uczniów szkół średnich.

 

HARMONOGRAM

08:30-10:30 ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH W BIURZE ZAWODÓW

10:45 Powitanie zawodników, wspólna rozgrzewka

11:00 Start biegu na 5 km

~11:15 Powitanie na mecie pierwszego zawodnika

12:00 Koniec biegu na 5 km

12:00 Nagrodzenie zwycięzców biegu na 5 km

13:00 Zakończenie

W wyniku traktatu wersalskiego podjęto decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. W latach 1919-1921 miały miejsce III Powstania Śląskie, które odbyłaby się w trakcie formowania niepodległego państwa polskiego.

Trasa naszego biegu jest poświęcona I powstaniu śląskiemu, dlatego zaplanowana jest w pobliżu ważnych miejsc w Katowicach związanych z tymi wydarzeniami. W niektórych z dzisiejszych dzielnic miasta (Szopienice, Bogucice, Dąbrówka Mała) doszło do kilkudniowych walk powstańców śląskich.

Start przewidziany jest spod zabytkowego budynku na ulicy Mickiewicza, siedziby organizatora biegu III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Przebiegamy obok Spodka, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca 50-rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego i 26-rocznicę zwycięstwa nad faszystowską Rzeszą Niemiecką. Tablica na „Spodku” oddanym do użytku społeczeństwu województwa katowickiego 9 maja 1971 roku.

Trasa przebiega między innymi obok Pomnika Powstańców Śląskich, którego orle skrzydła są symbolem trzech Powstań Śląskich. Pomnik wybudowano w 1967 z inicjatywy wojewody śląskiego Jerzego Ziętka, a sfinansowany został przez społeczeństwo Warszawy jako dar dla społeczeństwa Górnego Śląska. Jest to jeden z charakterystycznych symboli Katowic znajdujący się przy alei Korfantego w Parku Powstańców Śląskich, który jest pozostałością po ogrodzie Dworu Tiele-Wincklerów w Katowicach.

Pobiegniemy też ulicą Konstantego Damrota, który był duchownym katolickim, poetą, pisarzem i działaczem górnośląskim i autorem popularnej pieśni patriotycznej „Długo nasz Śląsk ukochany...” śpiewanej na melodię polskiego hymnu narodowego.

Przy ulicy Damrota na cmentarzu pochowany jest Wojciech Korfanty, śląski polityk i przywódca trzeciego powstania śląskiego, polski komisarz plebiscytowy, członek Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd wielkopolski podczas powstania wielkopolskiego.

Prochy Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego górnośląskiego działacza narodowego i społecznego na rzecz polskości Górnego Śląska, współautora Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego, spoczywają na katowickim cmentarzu przy ul. Francuskiej. W pobliżu jest grób jego przyjaciela Wojciecha Korfantego i Józefa Rymera, pierwszego wojewody śląskiego. Wszyscy tworzyli podstawy autonomicznego województwa śląskiego w Polsce.

Na ulicy Jagiellońskiej mijamy pomnik Józefa Piłsudskiego - naczelnika Państwa, który wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zewnętrznej II Rzeczpospolitej.

Na placu Sejmu Śląskiego mijamy pomnik Wojciecha Korfantego upamiętniający ojca niepodległości.

Mijamy gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uwarunkowana była utworzeniem w 1922 roku Województwa Śląskiego – na odzyskanej przez Polskę części Górnego Śląska. Historyczny moment ustanowienia Województwa Śląskiego z przyznaną mu szeroką autonomią, w tym z odrębnym Sejmem oraz Skarbem Śląskim, wymagał także podjęcia decyzji o budowie odpowiedniego gmachu łączącego funkcje siedziby parlamentu i władzy wykonawczej.

Przebiegamy przez Rynek, obok Teatru Śląskiego, gdzie w dniu 20 czerwca 1922 roku przemawiał Wojciech Korfanty, witając wkraczające do Katowic polskie wojska, pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego. Znajduje się tam tablica upamiętniająca 60 rocznicę powrotu Górnego Śląska do Macierzy.

Kliknij mapę, by zobaczyć powiększoną wersję.
Mapa

Galeria zostanie opublikowana w późniejszym terminie.