Terminarz

Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 18 maja 2018r.
do 18 czerwca 2018r.
do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy kandydatów do klasy „Pre-IB”)

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

 

od 18 maja 2018r.
do 4 czerwca 2018r.
do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „Pre-IB” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

6 czerwca 2018r.
godz.13:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy „Pre-IB”) - część pisemna

7 czerwca 2018r.
godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy „Pre-IB”)

8, 12 i 13 czerwca 2018r.
godz. 9:00-15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej (dotyczy kandydatów do klasy „Pre-IB”) - część ustna

15 czerwca 2018r.
godz. 14.00

Ogłoszenie listy osób, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej i zostali zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna) (dotyczy kandydatów do klasy „Pre-IB”)

od 22 czerwca 2018r.
do 26 czerwca 2018r.
do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
  • Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

6 lipca 2018r.
godz. 9.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 6 lipca 2018r.
do 12 lipca 2018r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej „koszulce”)

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia otrzymana w gimnazjum

13 lipca 2018r.
godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
e-mail:
rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl
Telefon:32 258 93 05