Stowarzyszenie Szkół Aktywnych

Nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich, które wraz z Towarzystwem Szkół Twórczych tworzą Federację TST, SSA i SNO.

Więcej na ten temat poniżej:   

Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych i Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich zachowując wewnętrzną samodzielność utworzyły na początku 2002 roku Federację, czyli związek wzajemnie wspomagających się stowarzyszeń.

Celem Federacji TST, SSA i SNO, jak to zapisano w Umowie, jest:

  1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi oraz pozycji liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.
  2. Upowszechnianie wśród szkół stowarzyszonych, a także pozostałych szkół w kraju, idei nowatorstwa pedagogicznego.
  3. Wzmacnianie postaw organizacyjno - prawnych oraz finansowych dla realizacji innowacji pedagogicznych, a w szczególności:
  • Tworzenie szkół i klas autorskich.
  • Wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  • Wykrywanie i wspomaganie w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się.

Wiodącym zadaniem TST, SSA i SNO jest przekształcanie - poprzez oddolny ruch innowacyjny - tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę potrzeb i oczekiwań społecznych, a także:

  • Wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania, a także poprawy warunków ich pracy.
  • Prowadzenie ogólnokrajowych, długofalowych badań nad karierami szkolnymi, akademickimi i zawodowymi uczniów wybitnie uzdolnionych.
  • Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wychowawczo - dydaktycznej twórczych nauczycieli i szkół.

Strona internetowa:      http://ssa.edu.pl