Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO na rok szkolny 2019/2020

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I na rok szkolny 2019/2020.

II. Oferta edukacyjna:

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza nabór do 5 oddziałów dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej:

 

kl.1 „Pre-IB”

 

klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”   (34 miejsca)

 

 

kl.1„F1” i „F2” 

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (64 miejsca)

 

 

 

kl.1„G”

 

gr G1

 

 

 rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

 

gr G2

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (16 miejsc)

 

kl.1 „H”

 

klasa historyczna– rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (32 miejsc)

 

Klasa matematyczna 1G będzie podzielona na dwie grupy G1 i G2 ze względu trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa G1 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki, a grupa G2 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. W elektronicznym systemie naboru klasa G będzie wskazana, jako dwie oddzielne grupy: G1 oraz G2i dla obu grup będzie oddzielnie przeprowadzana rekrutacja. Kandydat już podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, musi wybrać, które rozszerzenia chce realizować w klasie G, czyli musi wybrać do której z grup ubiega się o przyjęcie: G1 lub G2. System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę G1 oraz G2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

 

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą  elektroniczną

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

3. Kandydat do katowickich szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.

 

4.Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

5.W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200pkt.
Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad,

ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt  
 

Egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Język polski

0,35pkt

35pkt

Matematyka

0.35pkt

35pkt

Język obcy nowożytny

0.30pkt

30 pkt

        

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):

Wybór klasy

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

 1 „Pre-IB”  - klasa z poszerzonym programem          j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”  (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka;

3)biologia lub chemia*;4) historia lub geografia*

1F1 + 1F2 - rozszerzony program biologii i chemii (32+32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)biologia; 4)chemia

1G1 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)fizyka
 4) język angielski

1G2 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)geografia
4) język angielski

1H - rozszerzony program historii, WOS-u oraz języka angielskiego (32 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)historia;          

4) język angielski

* - o wyborze trzeciego i czwartego przedmiotu do punktowania w klasie „Pre-IB” automatycznie zdecyduje system naboru elektronicznego (zostanie wzięta pod uwagę ocena, która jest oceną najwyższą spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt
 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt
 3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt
  Punkty przyznawane są za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty

Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty 
 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na

świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Kandydatów do klasy „Pre­IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuje przystąpienie do pisemnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”- „Klasa Pre-IB”
 

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Do klasy matematycznej uczniowie są przyjmowani zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w danej grupie wybranej przez ucznia: G1 lub G2 (16 miejsc).

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

· wielodzietność rodziny kandydata;

· niepełnosprawność kandydata;

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
· objęcie kandydata pieczą zastępczą

10.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum. 

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

13. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2019r.)

14. Przydział uczniów przyjętych do oddziału 1F1 lub 1F2 nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie ogłoszony 27 sierpnia 2019r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

15.Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności

 

IV. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 13 maja 2019r.
do 25 czerwca 2019r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego slaskie.edu.com.pl

 

23 maja 2019r. godz.14.00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

5 czerwca 2019r.
godz. 12.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 21-25 czerwca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

        ▪Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

        ▪Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

   ▪Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Kwestionariusz kandydata (formularz do pobrania tutaj)

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

 

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie
 

 

od 26 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów
 

 

16 lipca 2019r.
 godz. 9.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 

od 16 lipca 2019r.
do 24 lipca 2019r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 16-24 lipca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz do pobrania tutaj)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)
 • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

 

25 lipca 2019r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć

i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

VI. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1F, 1G, 1H

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05