Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Kwestionariusz kandydata (formularz do pobrania tutaj)
  • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz do pobrania tutaj)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (z gimnazjum)

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05