Regulamin rekrutacji do klasy "Pre-IB" na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną. Kandydatów do klasy „Pre­‑IB”, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych.

Test obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego, połączonych z testem sprawdzającym umiejętność logicznego myślenia w oparciu o anglojęzyczne teksty oraz wiedzę na temat IB Diploma Programme. Sprawdzian kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punktów w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 70% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO znajduje się w zakładce "Rekrutacja" - Absolwenci gimnazjum" - "Regulamin rekrutacji".

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy Pre-IB jest złożenie w sekretariacie szkoły od 24 kwietnia do dnia 20 maja 2019 r. do godz.14.00 wniosku, którego formularz dostępny jest TUTAJ. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE U KOORDYNATORA IB (1 piętro) LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu do sekretariatu szkoły kserokopii oraz oryginału (tylko do wglądu) dyplomu w terminie do 20 maja 2019 r. do godz.14.00.

TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW (absolwentów szkół podstawowych)

 • 23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 - sprawdzian kompetencji językowych (90 minut)
 • 5 czerwca 2019 r. (środa) godz. 12.00 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna). Lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni.

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na części pisemnej:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych 
 • Zaimki względne
 • Przedimki określone i nieokreślone
 • Pytania pośrednie
 • Zdania czasowe
 • Unreal past
 • Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne
 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’
 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach
 • Okresy warunkowe
 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund
 • Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do I”

 

Test pisemny jest podobny w formie do egzaminu FCE i sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:

   a)       transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)

np. You might get thirsty so take some water.(case) Take some water ________________

b)      czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, pytania otwarte, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście, dopasowywanie nagłówków, dopasowywanie fragmentów).  Rodzaje tekstów do analizy: literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, instrukcje, itp.

c)        słowotwórstwo

            np. The authors made a _______(comparison) between the UK and other European countries.     COMPARE

  d)       wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na jeden z podanych na teście tematów lub interpretacja podanego cytatu. Zadanie to nie sprawdza konkretnej wiedzy z danej dziedziny i nie wymaga specjalnego przygotowania się z dat, faktów, nazwisk, statystyk itp. Ma ono na celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania. np. Advertising: information or manipulation? What do you think?

  e)       wiedza ogólna na temat specyfiki programu IB Diploma Programme.

 

Tematyka poleceń do wypowiedzi pisemnej obejmuje tematy:

1.      Education

2.      Inventions and modern technology

3.      Tourism and traveling

4.      Mass media and communication

5.      Shopping and advertising

6.      Social issues

7.      Health and sport

8.      Arts and Culture

9.      Family

10.    Customs and traditions

11.    Environment

12.    Science

13.    General knowledge about IB Diploma Programme