Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO na rok szkolny 2019/2020

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I na rok szkolny 2019/2020.

II. Oferta edukacyjna:

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza nabór do 5 oddziałów dla uczniów po III klasie gimnazjum:

 

kl.1 „Pre-IB”

 

klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”  (34 miejsca)

 

 

kl.1„B1” i „B2” 

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (64 miejsca)

 

 

 

kl.1„C”

 

gr C1

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

 

gr C2

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (16 miejsc)

 

kl.1 „D”

 

klasa historyczna– rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (32 miejsc)

 

Klasa matematyczna 1C będzie podzielona na dwie grupy C1 i C2 ze względu trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki, a grupa C2 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. W elektronicznym systemie naboru klasa C będzie wskazana jako dwie oddzielne grupy: C1 oraz C2i dla obu grup będzie oddzielnie przeprowadzana rekrutacja. Kandydat już podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, musi wybrać, które rozszerzenia chce realizować w klasie C, czyli musi wybrać, do której z grup ubiega się o przyjęcie: C1 lub C2. System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1 oraz C2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

3. Kandydat do katowickich szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.

 

4.Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

5.W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200pkt.
Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt           
 2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):

Wybór klasy

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

 1 „Pre-IB”  - klasa z poszerzonym programem          j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”  (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka;

3)biologia lub chemia*;4) historia lub geografia*

1B1 + 1B2 - rozszerzony program biologii i chemii (32+32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)biologia; 4)chemia

1C1 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)fizyka;                          4) język angielski

1C2 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)geografia                     4) język angielski

1D - rozszerzony program historii, WOS-u oraz języka angielskiego (32 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)historia;                          4) język angielski

* - o wyborze trzeciego i czwartego przedmiotu do punktowania w klasie „Pre-IB” automatycznie zdecyduje system naboru elektronicznego (zostanie wzięta pod uwagę ocena, która jest oceną najwyższą spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7pkt
 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3pkt
 3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt
  Punkty przyznawane są za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty

Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty 

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na

Świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Kandydatów do klasy „Pre­IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuję przystąpienie do pisemnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego

Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”- „Klasa Pre-IB”
 

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Do klasy matematycznej uczniowie są przyjmowani zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w danej grupie wybranej przez ucznia: C1 lub C2 (16 miejsc).

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

· wielodzietność rodziny kandydata;

· niepełnosprawność kandydata;

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

· objęcie kandydata pieczą zastępczą

10.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum. 

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

13.Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2019r.)

14. Przydział uczniów przyjętych do oddziału 1B1 lub 1B2 nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie ogłoszony 27 sierpnia 2019r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

15. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności

 

IV. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 13 maja 2019r.
do 25 czerwca 2019r. do godz.15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego slaskie.edu.com.pl

 

23 maja 2019r. godz.14.00

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

5 czerwca 2019r.
godz. 12.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

 

 

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 21-25 czerwca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

        ▪Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum)

        ▪Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum)

   ▪Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj )

 

od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

 

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie
 

 

od 26 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów
 

 

16 lipca 2019r.
 godz. 9.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 

od 16 lipca 2019r.
do 24 lipca 2019r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 16-24 lipca 2019r. będą ogłoszone 17 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania  tutaj )
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)
 • Karta zdrowia (z gimnazjum)

 

25 lipca 2019r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć

i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

VI. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Kwestionariusz kandydata
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Karta zdrowia (z gimnazjum)

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05