Oferta szkoły

Szanowni kandydaci do klas pierwszych III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2018/2019

„Jeden jest tylko sposób nauki – poprzez działanie” (P.Coelho)

Wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie – to wspólny cel każdego nauczyciela i ucznia                     III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza .
Dzięki podjętej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, liceum stało się szkołą uniwersytecką. Nasi uczniowie mają sposobność uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców co sprawia że nauka staje się efektywniejsza                          i ciekawsza.
Celem naszego działania jest stworzenie takiej społeczności szkolnej, której życie będzie bogate zarówno w treści poznawcze, jak i wychowawcze; stworzenie zespołów klasowych mobilizujących do pomysłowości i inicjatywy.
Staramy się, aby uczniowie spotkali się w „Mickiewiczu” z atmosferą wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji, a jednocześnie szczególnego uznania dla jednostek pracowitych i twórczych.
Poprzez przyjęty system wymagań – wypracowany, przyjazny, ale stanowczy – pragniemy wpajać uczniom zasady dobrego wychowania, ładu, porządku, odpowiedzialności za siebie i innych.
Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki kształcenia i samodoskonalenia.

Oferujemy kształcenie w klasach z:

  • poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme”  
  • rozszerzonym programem biologii i chemii
  • rozszerzonym programem  matematyki, chemii i języka angielskiego
  • rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki
  • rozszerzonym programem  historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego
  • rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka angielskiego

 

Wiodącym językiem obcym jest język angielski. Drugi obowiązkowy  język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych (zajęcia w grupach ponadklasowych):
▪język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
▪język francuski ( od podstaw ;  kontynuacja możliwa tylko pod warunkiem zebrania odpowiedniej         liczby osób)
▪język hiszpański (od podstaw; kontynuacja możliwa tylko pod warunkiem zebrania odpowiedniej                   liczby osób)
▪język włoski (od podstaw)

Klasa „Pre – IB”

Klasa z elementami nauczania dwujęzycznego, przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej (IB DP)

III Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza posiada od dwóch lat uprawnienia do prowadzenia w szkole  programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Jest to prestiżowy program nauczania w ramach szkoły średniej, umożliwiający uczniom zdanie egzaminu maturalnego akceptowanego w większości krajów na całym świecie. Wspomniany egzamin dojrzałości jest honorowany na wielu znanych zagranicznych uczelniach, a posiadacze dyplomu IB są często traktowani preferencyjnie w trakcie rekrutacji uniwersyteckiej.

Kurs Diploma Programme jest dwuletnim kursem nauczania przypominającym system uniwersytecki, który przypada  na drugą i trzecią klasę polskiego liceum. Aby przygotować uczniów do tego systemu nauczania, znacznie  różniącego  się  od modelu polskiego, szkoła  oferuje zainteresowanym kandydatom naukę w  klasie Pre­IB. Klasa ta realizuje w całości podstawy programowe dla klasy pierwszej zreformowanego liceum ogólnokształcącego, wzbogacając go o dodatkowe treści. Wymiar godzin dla ucznia zostanie zwiększony o 3 godziny tygodniowo, które będą obejmować dodatkowe dwie godziny języka angielskiego oraz godzinę zajęć z przedmiotu „Metody Zdobywania Wiedzy”, który będzie wprowadzeniem do obowiązkowego w programie Matury Międzynarodowej przedmiotu o nazwie Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge). Wprowadzenie dodatkowych godzin z języka angielskiego jest spowodowane faktem, iż w programie IB językiem wykładowym będzie właśnie język angielski.

Pod koniec nauki w klasie I pre-IB  każdy uczeń dokonuje wyboru trzech przedmiotów, których naukę będzie kontynuował na poziomie standardowym oraz  trzech  przedmiotów, z których wiedzę będzie poszerzać na poziomie rozszerzonym.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim , uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w wykładach na filologii angielskiej lub gościnnych prelekcjach wykładowców uniwersyteckich w szkole. Młodzież ma również wiele okazji zapoznać się ze szczegółami procesu aplikacyjnego na wyższe uczelnie europejskie i amerykańskie podczas gościnnych prezentacji oferowanych przez przedstawicieli uczelni, wykładowców, ich studentów i absolwentów.

Kandydat do klasy pre-IB poddany zostanie normalnemu trybowi rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności a także będzie zobowiązany przystąpić do egzaminu kompetencji językowych, organizowanego przez szkołę na przełomie maja i czerwca każdego roku.  W przypadku niepowodzenia na sprawdzianach językowych lub zmianie woli w żaden sposób nie ograniczy to dostępu kandydata do szkolnictwa średniego.

 

Klasy z rozszerzonym programem biologii i chemii

        Klasy o profilu biologiczno-chemicznym funkcjonują w III LO im. A. Mickiewicza  w Katowicach                   już  od blisko czterdziestu lat i mają świetną renomę.

Klasy biologiczno-chemiczne objęte są współpracą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, w ramach której uczestniczą w wybranych, interesujących  wykładach i zajęciach np. Akademia Biologów „Lykeion” (wspólne przedsięwzięcie Pałacu Młodzieży i Uniwersytetu Śląskiego), zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

 

         Dużo miejsca poświęca się również edukacji zdrowotnej realizując programy edukacyjne:

„Prewencja pierwotna nowotworów”, „Transplantacja – jestem za”, „Zaburzenia odżywiania”,              ”Wybierz życie-pierwszy krok”. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczy
w prozdrowotnych kampaniach społecznych zarówno o zasięgu wojewódzkim jak i ogólnopolskim:       „Help dla życia bez tytoniu”, „Mam haka na raka”.

            W szkole działa koło Ligii Ochrony Przyrody, w ramach którego każdego roku uczniowie biorą udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”, porządkując wybrane tereny miasta Katowice.  Systematycznie odbywa się zbiórka zużytych baterii oraz karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Katowicach. Tradycją stał się udział uczniów klas biologiczno-chemicznych  w Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi” organizowanym przez kinoteatr „Rialto” w Katowicach   we współpracy                  z Uniwersytetem Śląskim.

        Od kilku lat uczniowie drugich klas wyjeżdżają na tygodniowe Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze do Stegny. Jest to rodzaj ekologicznej edukacji terenowej połączonej z wypoczynkiem. Ta forma zdobywania wiedzy i rekreacji cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

        Nauczyciele przedmiotów kierunkowych starają się umożliwić uczniom udział w wielu przedsięwzięciach rozwijających ich pasje  i zainteresowania. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągają duże sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej i Chemicznej oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich  konkursach przedmiotowych np. „W świecie roślin i zwierząt”, „ Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej, Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny, Regionalny Konkurs „Randka z chemią”.

           Wszystkie te działania, a także rzetelna praca lekcyjna skutkują bardzo wysokimi wynikami
 z egzaminów maturalnych z biologii i chemii, nawet kilkadziesiąt procent wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość naszych absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki, głównie na Uniwersytetach Medycznych.

 

Klasa matematyczna

Liczba miejsc w oddziale: 32  w tym: 16 miejsc w grupie 1C1 (rozszerzony program nauczania matematyki, chemii i języka angielskiego) oraz 16 miejsc w grupie 1C2 (rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki)                                

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz chemii i języka angielskiego lub  fizyki i informatyki (do wyboru)

 

Klasa matematyczna 1C będzie podzielona na dwie grupy C1 i C2 ze względu na drugi i trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1  (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, chemii i języka angielskiego, a grupa C2 (16 miejsc) będzie realizować rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. W elektronicznym systemie naboru klasa C  będzie wskazana jako dwie oddzielne grupy: C1 oraz C2 i dla obu grup będzie oddzielnie przeprowadzana rekrutacja. Kandydat już podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału,  musi wybrać  które rozszerzenie chce realizować w klasie C ( chemię i język angielski lub fizykę i informatykę), czyli musi wybrać do której                              z grup ubiega się o przyjęcie: C1 lub C2. System elektroniczny przelicza punkty kandydata  w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1 oraz C2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

Klasy matematyczne od lat były wspaniałymi, pełnymi energii i entuzjazmu klasami Mickiewicza, osiągającymi bardzo wysokie wyniki w nauce i grupującymi wspaniałą młodzież. Uczniowie tych klas osiągają liczne sukcesy w Śląskim Konkursie Matematycznym, na Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka bez granic”, w konkursie organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach „Rozkosze łamania głowy”, w Międzynarodowym Konkursie Gier Logicznych i Matematycznych, w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym, organizowanym przez Politechnikę Warszawską, w Internetowym konkursie Matematycznym MATMIX, w Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkół Średnich Politechniki Warszawskiej. Sprawdzają swoją wiedzę rozwiązując zadania (niejednokrotnie z sukcesem) z Olimpiady Matematycznej.

Uczniowie klas matematycznych odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Chemicznej oraz Olimpiadzie Fizycznej oraz w wojewódzkich  i ogólnopolskich konkursach chemicznych i fizycznych np. :                                    „ Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej, Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny, Regionalny Konkurs „Randka z chemią”

Nasi wychowankowie w ramach popularyzacji matematyki uczestniczą w wykładach na UŚ, w Pałacu Młodzieży, w zajęciach kółek matematycznych prowadzonych w naszej szkole, jak i w zajęciach międzyszkolnego koła matematycznego. Rokrocznie w marcu biorą udział w obchodach Święta                             liczby π  organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.                                    Od 2002 roku na „Spotkania z Matematyką” przygotowujemy z uczniami niekonwencjonalne referaty popularyzujące matematykę, jak np.: „Probabilistyczny poradnik hazardzisty z nadzieją matematyczną na wygraną”, „Arabski sposób na równanie kwadratowe”, „Saganku – matematyczne zagadki japońskich świątyń”.

Matematyka jest obecnie obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, a także przedmiotem rekrutacyjnym na prawie wszystkie kierunki polskich szkół wyższych.

Proponowane rozszerzenia z matematyki, chemii, fizyki i informatyki dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów politechnicznych np. Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Budownictwo, Elektrotechnika, Energetyka , Geologia  oraz studiów uniwersyteckich np. Analityka Medyczna, Biochemia, Biotechnologia, Dietetyka, Kosmetologia, Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Logopedia, Fizjoterapia i innych.

Dodatkowym atutem klasy jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego, co stwarza możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju ale i za granicą, co w efekcie zwiększy konkurencyjność absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów.

System nauczania matematyki w naszej szkole jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki osiągany przez uczniów tej klasy jest jednym z najwyższych w województwie, co wyróżnia nas wśród innych, nie tylko katowickich szkół średnich.
 

Klasa historyczno-politologiczna

 

Klasa politologiczno­‑historyczna to oddział, w którym na poziomie rozszerzonym nauczana jest historia i wiedza o społeczeństwie. Uczniowie klas o tym profilu często zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich min. Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Prawnej itd.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim klasy politologiczno – historyczne biorą udział w wykładach, konferencjach, warsztatach i różnorodnych projektach edukacyjnych. Niektóre zajęcia warsztatowe  pracownicy WPiA UŚ prowadzą w siedzibie szkoły. Młodzież może korzystać z bardzo nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Organizowane są spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, sztuki, czy polityki. Klasy biorą udział w wycieczkach historycznych (np. Warszawa, Pojezierze Mazurskie, Góry Sowie, Ukraina) gdzie realizowane są wybrane elementy programu nauczania historii.

Jest to klasa w której średnie wyniki egzaminu maturalnego znacznie przewyższają średnie wyniki krajowe, szczególnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie nauki można przygotować się do studiów na kierunkach: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, historia, politologia, MISH, socjologia, czy filozofia.

Rozszerzony program języka angielskiego na pewno uatrakcyjni naukę w tej klasie i stworzy możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju ale i za granicą.

Klasa ekonomiczna

 

Klasa działa pod patronatem i przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Dodatkowe zajęcia z zagadnień ekonomicznych i przedsiębiorczości będą prowadzić pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego. Przykładem na rosnące zainteresowanie młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi  są liczne osiągnięcia szkoły w olimpiadach: ekonomicznej i przedsiębiorczości. W ramach edukacji ekonomicznej wdrażane są innowacyjne projekty Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli, działania Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wysokie wyniki egzaminu maturalnego, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach z matematyki, geografii i przedsiębiorczości potwierdzają skuteczność nauczania wymienionych przedmiotów.

Matematyka jest obecnie obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, a także przedmiotem rekrutacyjnym na prawie wszystkie kierunki polskich szkół wyższych.

Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne). Dodatkowym atutem klasy jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego, który na pewno uatrakcyjni naukę w tej klasie, stworzy możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju ale i za granicą, co w efekcie zwiększy konkurencyjność absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów.
Nasza młodzież uzyskuje bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki, geografii i języka angielskiego wyróżniające nas wśród innych, nie tylko  katowickich szkół średnich.