Stypendium szkolne

Dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2019/2020 – stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne przyznawane jest:

- uczniom zamieszkałym tylko na terenie gminy Katowice,

- znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 528,00 zł netto.

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioskodawcy do 10 września 2019r.

 

3. W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci (w poszczególnych szkołach) w tym samym terminie.

 

4. Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia, rodziców, opiekunów prawnych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.

 

UWAGI:

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice:

W szkole, w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego,

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/edukacja/pomoc-materialna-dla-uczniów.htm