DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

Termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” - upływa z dniem  5 września 2019 r. do dyrektora szkoły.

 

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Przez materiał edukacyjny należy rozumieć:

 • materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
 • materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu
 • mający postać papierową lub elektroniczną.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. PODRĘCZNIKOM DO NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ KOSZTY ZAKUPU ĆWICZEŃ ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI.

Wnioski są do poprania u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje udzielają Wydział Edukacji UM w Katowicach (telefon: 32 7054160).