Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyjątkiem klasy Pre-IB

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek

od 17 maja 2021r.
do 31 maja 2021r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy Pre-IB w III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek

od 17 maja 2021r.
do 31 maja 2021r. do godz. 15:00

Dotyczy tylko kandydatów do klasy Pre-IB

Przeslanie na adres preib@mickiewicz.katowice.pl zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji językowej (do pobrania tutaj)

8 czerwca 2021r. godz. 12.00

Sprawdzian kompetencji językowych - online (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

11 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 25 czerwca-14 lipca 2021r. będą ogłoszone 18 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 25 czerwca 2021r. do 12 lipca 2021r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie (najpóźniej do dnia oddania dokumentów do szkoły)

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów

22 lipca 2021r.
godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń

od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 23-30 lipca 2021r. będą ogłoszone 16 lipca na naszej stronie internetowej.

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj )

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

2 sierpnia 2021r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń
 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05