Terminarz rekrutacji

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyjątkiem klasy Pre-IB

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ (do pobrania tutaj) może być przesyłany za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com.

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy Pre-IB w III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ (do pobrania tutaj) może być przesyłany za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com.

W dniach od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r. w szkole odbywają się egzaminy maturalne. Wytyczne dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2020 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego w punkcie 1.4 wskazują, że podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły i służby medyczne. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione.
Tym samym w dniach 15-26 czerwca 2020 r. wnioski wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ proszę wysyłać WYŁĄCZNIE pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com

OD 29 CZERWCA WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Dotyczy tylko kandydatów do klasy Pre-IB

Przeslanie na adres preib@mickiewicz.katowice.pl zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji językowej (do pobrania tutaj)

24 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Sprawdzian kompetencji językowych - online (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

7 lipca 2020 r.
godz. 12:00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 26 czerwca-10 lipca 2020 r. będą ogłoszone 19 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 31 lipca-4 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone 27 lipca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 31 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów

12 sierpnia 2020 r.
godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 13-18 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone 7 sierpnia na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

19 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05