Regulamin rekrutacji do klas pierwszych III LO na rok szkolny 2020/2021

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 • §11b ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

II. Oferta edukacyjna:

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza nabór do 6 oddziałów dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej:

 

kl.1 „Pre-IB”

 

klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

 

 

kl.1„B1” i „B2

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (64 miejsca)

 

 

 

kl.1„C”

 

gr C1

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

 

gr C2

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyka (16 miejsc)

 

kl.1 „D”

 

rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (32 miejsca)

 

 

kl.1 „E”

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (32 miejsca)

 

Klasa matematyczna 1C podzielona jest na dwie grupy C1 i C2 ze względu na trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1 (16 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki, a grupa C2 (16 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i informatyki. W elektronicznym systemie naboru klasa C funkcjonuje jako dwie oddzielne grupy: C1 oraz C2. Grupa C1 i C2 podlegają odrębnej rekrutacji Kandydat podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, wybiera przedmiot rozszerzony w klasie C, co jest tożsame z wyborem grupy odpowiednio C1 (fizyka) lub C2 (informatyka). System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1 oraz C2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do III LO może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej ze swoimi preferencjami.

4.Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie do szkoły może być przesyłany w wyznaczonym terminie za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com. W przypadku wysłania dodatkowych załączników do wniosku, należy przesłać wraz z nimi podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody spowoduje skasowanie przesłanych danych.

W dniach od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r. w szkole odbywają się egzaminy maturalne. Wytyczne dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2020 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego w punkcie 1.4 wskazują, że podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły i służby medyczne. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione.
Tym samym w dniach 15-26 czerwca 2020 r. wnioski wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ proszę wysyłać WYŁĄCZNIE pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com

OD 29 CZERWCA WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

5.W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt oprócz kandydatów do klasy Pre-IB, w której obowiązuje sprawdzian kompetencji językowej, za który można otrzymać maksymalnie 50 pkt stąd w sumie maksymalnie 250 pkt.
 

Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt

Egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Język polski

0,35 pkt

35 pkt

Matematyka

0.35 pkt

35 pkt

Język obcy nowożytny

0.30 pkt

30 pkt

 

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):


Wybór klasy

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

1 „Pre-IB” - klasa z poszerzonym programem j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka;

3)biologia lub chemia*;4) historia lub geografia*

1B1 + 1B2 - rozszerzony program biologii i chemii (32+32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)biologia; 4)chemia

1C1 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)fizyka
4) język angielski

1C2 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyka (16 miejsc)

1)język polski; 2)matematyka; 3)informatyka
4) język angielski

1D - rozszerzony program historii, WOS-u oraz języka angielskiego (32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)historia;

4) język angielski

1E - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (32 miejsca)

1)język polski; 2)matematyka; 3)geografia;

4) język angielski


* - o wyborze trzeciego i czwartego przedmiotu do punktowania w klasie „Pre-IB” automatycznie zdecyduje system naboru elektronicznego (zostanie wzięta pod uwagę ocena, która jest oceną najwyższą spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

 3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt
  Punkty przyznawane są za:

  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

    

  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
    

  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
    

  4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   krajowym – przyznaje się 3 punkty,

   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   powiatowym – przyznaje się 1 punkt

   Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty.

   Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

7. Kandydatów do klasy „Pre­IB” poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuje przystąpienie do pisemnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, z którego może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Stąd maksymalna liczba punktów do uzyskania w czasie rekrutacji w tym oddziale wynosi 250 pkt. Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”- „Klasa Pre-IB”

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Do klasy matematycznej uczniowie są przyjmowani zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w danej grupie wybranej przez ucznia: C1 lub C2 (16 miejsc).

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

10. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

13. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację (oprócz wniosku).W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów są one przechowywane w szkole przez rok.

14. Przydział uczniów przyjętych do oddziału 1B1 lub 1B2 nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie ogłoszony 27 sierpnia 2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

IV. Procedura odwoławcza:

1. Do 22 sierpnia 2020 r. rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od jego otrzymania.

V. Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyjątkiem klasy Pre-IB

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ (do pobrania tutaj) może być przesyłany za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com.

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy Pre-IB w III LO im. A. Mickiewicza wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://slaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ (do pobrania tutaj) może być przesyłany za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com.

W dniach od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r. w szkole odbywają się egzaminy maturalne. Wytyczne dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2020 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego w punkcie 1.4 wskazują, że podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły i służby medyczne. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione.
Tym samym w dniach 15-26 czerwca 2020 r. wnioski wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ proszę wysyłać WYŁĄCZNIE pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja2020.mickiewicz@gmail.com

OD 29 CZERWCA WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Dotyczy tylko kandydatów do klasy Pre-IB

Przeslanie na adres preib@mickiewicz.katowice.pl zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji językowej (do pobrania tutaj)

24 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Sprawdzian kompetencji językowych - online (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

7 lipca 2020 r.
godz. 12:00

Ogłoszenie listy osób, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do klasy Pre-IB)

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 26 czerwca-10 lipca 2020 r. będą ogłoszone 19 czerwca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

Kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 31 lipca-4 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone 27 lipca na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 31 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów

12 sierpnia 2020 r.
godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz poniżej podanych wymaganych dokumentów
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 13-18 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone 7 sierpnia na naszej stronie internetowej

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

 • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

19 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

VI. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - tylko przy wysyłaniu dodatkowych dokumentów do wniosku o przyjęcie do szkoły pocztą elektroniczną (do pobrania tutaj)

 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj)

 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj )

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

 • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

Kontakt w sprawie rekrutacji do klasy Pre-IB

e-mail: preib@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05

Kontakt w sprawie rekrutacji do klas 1B, 1C, 1D, 1E

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon: 32 258 93 05